ul. Powstańców Wielkopolskich 17 02-398 Warszawa
E-mail
poradniawwa@monar.org
Telefon
22 823 65 31, 22 823 65 32

Organizacja prowadzi działalność w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia,
-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, -działalności charytatywnej,
- działalności na rzecz mniejszości, -działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem,
- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
- wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- wspierania nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
- wspomagania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspomagania kultury i ochrony dóbr tradycji; promocji kultury fizycznej i sportu,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wspierania technicznego, szkoleniowego i informacyjnego organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych,
- działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu.