Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota
ul. Białobrzeska 26 p. 7
e-mail: ochota [dot] uzaleznieniaatum [dot] warszawa [dot] pl

Dzielnicowy zespół interweniuje

 • w sprawach osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:
 • powodują rozkład życia rodzinnego
 • powodują demoralizację małoletnich
 • uchylają się od pracy
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Postępowanie wszczyna się:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną
 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
 • z inicjatywy własnej Dzielnicowego Zespołu

Dyżury Zespołu:

 • wtorki w godzinach 17.30 - 19.00
 • czwartki w godzinach 16.15 - 17.45

Posiedzenia Zespołu:

 • wtorki w godzinach 16.15 - 17.30

Do zadań Dzielnicowego Zespołu należą m.in.:

 • Czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Współpraca przy tworzeniu i w realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wydawanie opinii dotyczących programów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na terenie Dzielnicy Ochota

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w Dzielnicy……………….. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iodatum [dot] warszawa [dot] pl ().

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania w związku
  z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy[1].

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj.

czas prowadzenia postępowania w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy
w rodzinie.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  w szczególności:
 • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;

 

 1. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[2] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 

[1] Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

[2] Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę przed Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy / Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowym Zespołem ……………….. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iodatum [dot] warszawa [dot] pl ().

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania w sprawie skierowania do sądu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy[1].

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj.

czas prowadzenia postępowania o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  w szczególności:
 • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;

 

 1. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[2] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 

[1] Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

[2] Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.