Referat obrotu nieruchomościami

Referat obrotu nieruchomościami
Kierownik Marta Marczak,
tel. 22 578 36 75
e-mail: ochota [dot] nieruchomosciatum [dot] warszawa [dot] pl

 1. WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
 1. JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA

  Właściciel gruntu w stosunku do swojego udziału lub części udziału może wystąpić do właściwego organu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

  Wydanie zaświadczenia informującego o wysokości opłaty jednorazowej możliwe jest dopiero po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
 1. POMOC DE MINIMIS

  Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu (usługowym, jak i mieszkalnym) na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzą działalność gospodarczą-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ramach przekształcenia Prezydent m.st. Warszawy może udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc, jako pomoc de minimis (do 200.000 euro). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed poświadczeniem przez Prezydenta m.st Warszawy samego przekształcenia wypełnić i przekazać do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy załączony formularz (WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ) , przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. INNE WAŻNE INFORMACJE

  OPŁATY

  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przekształcenie następuje z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.

  Biorąc pod uwagę treść w/w ustawy pojawia się jednak wątpliwość czy dana nieruchomość zostanie przekształcona z dniem 1 stycznia 2019 r., bądź ze skutkiem na inny dzień, czy też w ogóle przekształcona (w przypadku braku przesłanek przekształcenia wynikających z ustawy).

  Ze względu na konieczność sprawdzenia wielu kwestii, wydanie zaświadczenia może wydłużyć się ponad datę 29.02.2020r. (termin zapłaty pierwszej opłaty przekształceniowej), dlatego z ostrożności zasadne jest, aby użytkownik wieczysty/właściciel dokonał wpłaty do 31 marca 2019r. dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (jako opłaty przekształceniowej) Jeżeli grunt spełnia warunki opisane w ustawie, zostanie Pani/u wydane zaświadczenie o przekształceniu. Zawierać ono będzie informacje o wysokości i terminie wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jak również o możliwości i zasadach wnoszenia opłaty jednorazowej z bonifikatą 98%.

  W przypadku powstania nadpłaty po dokonaniu rozliczenia przypisanych należności i dokonanych wpłat, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.


  OPŁATA SKARBOWA

  Do każdego wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niezbędne jest dołączenia potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 50 zł na numer bankowy 95 10301508 0000 0005 5002 4055 lub w kasie urzędu.