Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
tel.: 22 822 11 24
fax: 22 817 64 63
e-mail: osrodekatopsochota [dot] waw [dot] pl
www: zobacz stronę

Dyrektor
Alicja Watrak

Zakres działań:

Podstawą przyznania świadczeń przez OPS jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej się o pomoc.

Do Ośrodka można zgłosić się osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub inną osobę za zgodą zainteresowanego.

Podstawą prawną jest Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 115 z 2008 r. poz. 728), która zobowiązuje rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej do współdziałania z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązywania własnych problemów.

Pomoc oferowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy:

 • pomoc materialna,
 • usługowa,
 • usługi opiekuńcze (np. pomoc w codziennych czynnościach domowych),
 • specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone przez Wojewodę),
 • Dom Dziennego Pobytu "Z OCHOTĄ"- (ośrodek wsparcia dla osób samotnych w podeszłym wieku),
 • prawna - pracownik socjalny daje skierowanie na bezpłatne porady prawne,
 • poradnictwo socjalne w zakresie:
  • psychologii,
  • socjologii,
  • prawa,

    Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • problemów wychowawczych i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (dotyczy rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci),
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów karnych,
 • trudności w integracji ze środowiskiem osób ze statusem uchodźcy,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.