Nieodpłatna pomoc prawna

W Dzielnicy Ochota można skorzystać z pomocy prawnika w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  przy ul. Białobrzeskiej 26, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

Prawnicy przyjmują według podanego poniżej grafiku.  W celu skorzystania z pomocy prawnej należy przyjść w trakcie trwania dyżuru. Na konsultacje nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

Adwokat
Radca prawny

Organizacja pozarządowa
Instytut Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

PONIEDZIAŁEK 10:00-14:00   16:00-20:00  
WTOREK   8:00-12:00   16:00-20:00
ŚRODA 12:00-16:00     16:00-20:00
CZWARTEK   10:00-14:00 16:00-20:00  
PIĄTEK 8:00-10:00 10:00-12:00 16:00-20:00  

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego, 
 • spraw karnych, 
 • spraw administracyjnych, 
 • ubezpieczenia społecznego, 
 • spraw rodzinnych, 
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawiez dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych: zagrożenie lub poszkodowanie katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
 • dokumentu potwierdzającego ciążę.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ochocki urwis jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW