Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna na Ochocie

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na Ochocie na ul. Białobrzeskiej 26 (w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota) w wybranych dniach i godzinach. Szczegółową rozpiskę dyżurów znajdą Państwo poniżej.

W celu skorzystania z pomocy prawnej należy przyjść w trakcie trwania dyżuru.  Na konsultacje nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
 • kombatanci, 
 • weterani, 
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego, 
 • spraw karnych, 
 • spraw administracyjnych, 
 • ubezpieczenia społecznego, 
 • spraw rodzinnych, 
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 •  ważna Karta Dużej Rodziny;
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa;
 • dowód tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat;
 • oświadczenie, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku, której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ul. Białobrzeska 26, Warszawa
GODZINY PRZYJĘĆ

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Maciej Łabuś
radca prawny

 

  8:00-12:00   10:00-14:00 10:00-12:00

Daniel Przygoda
Instytut Psychologii Zdrowia PTP

 

16:00-20:00     16:00-20:00 16:00-20:00

Adam Jakub Karwowski
adwokat

10:00-14:00   12:00-16:00   8:00-10:00

Malwina Bobrzyk
Instytut Psychologii Zdrowia PTP

  16:00-20:00 16:00-20:00    
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Ochocki urwis Lato w mieście jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW