Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

W Dzielnicy Ochota można skorzystać z pomocy prawnika w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  przy ul. Białobrzeskiej 26, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

·        W celu skorzystania z pomocy prawnej należy przyjść do punktu osobiście w trakcie trwania dyżuru.

·        Na konsultacje nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

·        Porady prawne nie są udzielane telefonicznie.

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego, 
 • spraw karnych, 
 • spraw administracyjnych, 
 • ubezpieczenia społecznego, 
 • spraw rodzinnych, 
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych: zagrożenie lub poszkodowanie katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
 • dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Prawnicy przyjmują według podanego poniżej grafiku:

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ul. Białobrzeska 26

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

przez adwokata i radcę prawnego

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
przez organizację pozarządową

 

Paulina Brzemińska

Adwokat

 

Iwona Boćkowska

Radca Prawny

 

Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Malwina Bobrzyk

adwokat

Daniel Przygoda

adwokat

PONIEDZIAŁEK

9:00-13:00

 

 

14:00-18:00

WTOREK

 

8:00-12:00

12:00-16:00

 

ŚRODA

9:00-13:00

 

14:00-18:00

 

CZWARTEK

 

8:00-12:00

 

12:00-16:00

PIĄTEK

8:00-10:00

10:00-12:00

 

12:00-16:00

Osoby udzielające nieodpłatnych porad prawnych będą świadczyć dodatkowe dyżury w styczniu w niżej podanych terminach w związku z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1695/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy:

 • poniedziałek 08.01.2018 r. godz. 13.00-14.00
 • wtorek 09.01.2018 r.  godz. 12.00-18.00
 • środa 10.01.2018 r. godz. 13.00-14.00
 • poniedziałek 15.01.2018 r. godz. 13.00-14.00
 • wtorek 16.01.2018 godz. 12.00-18.00
 • środa 17.01.2018 r. godz. 13.00-14.00

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/ogloszenia_rozne/OP/Nieodplatna_pomoc_prawna.htm

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ZIMA 2019 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy karta um war jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne