Wydziały

Wydział Infrastruktury
ul. Filtrowa 62, 02-057 Warszawa
tel.: 22 578 36 32
fax: 22 659 52 20

Naczelnik
Jan Leśkiewicz
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, w tym:
  • zgłaszanie potrzeb w zakresie rozwoju systemów w szczególności wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych,
  • monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację,
  • ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie branż, o których mowa w lit. a oraz współpraca z Biurem Geodezji i Katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu numerycznego wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej, umożliwiającego uzyskiwanie danych o wzajemnym położeniu przewodów podziemnych, stanowiących sieć urządzeń technicznych m.st. Warszawy,
  • badanie spójności planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego i elektroenergetycznego z planami budowy i remontów dróg oraz inicjowanie rozwiązań koordynujących procesy inwestycyjne,
  • badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów Dzielnicy oraz współpraca z Biurem Infrastruktury w tym zakresie,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
  • podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy;
 2. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawą o drogach publicznych, w tym:
  • opracowywanie i okresowe weryfikowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej dróg gminnych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich znajdujących się na obszarze Dzielnicy,
  • planowanie i nadzorowanie robót remontowych na drogach gminnych i wewnętrznych,
  • pełnienie funkcji inwestora,
  • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • realizacja zadań technicznych w zakresie inżynierii ruchu oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Drogownictwa i Komunikacji, właściwymi jednostkami organizacyjnymi oraz przedstawicielami jednostek Policji i Straży Miejskiej,
  • opiniowanie projektów organizacji ruchu, wykonywanie projektów organizacji ruchu oraz wnioskowanie zmian w organizacji ruchu,
  • koordynacja robót w pasie drogowym,
  • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego, lokalizacji w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy, oraz projektów decyzji wymierzających kary pieniężne w tych sprawach,
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku zajęcia go bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu,
  • kontrolowanie prawidłowości zajęcia pasa drogowego (umieszczania w nim obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) w tym zgodności jego zajęcia z wydanymi decyzjami (zezwoleniami) i prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu albo o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, n)sporządzanie informacji o drogach gminnych oraz przekazywanie ich do Biura Drogownictwa i Komunikacji, w celu przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • podejmowanie wszelkich działań, w tym robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, mających na celu usunięcie awarii i zagrożeń w pasie drogowym oraz minimalizację ich negatywnych skutków dla użytkowników dróg,
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  • uzgadnianie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, polegającej w szczególności na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego, spowodowanego tą zmianą,
  • wnioskowanie do Biura Drogownictwa i Komunikacji w sprawie nadawania drogom na terenie Dzielnicy kategorii gminnej,
  • przygotowywanie projektów oświadczeń zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą gminną,
  • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozwoju infrastruktury drogowej,
  • przygotowywanie innych projektów uzgodnień i opinii wynikających z zakresu posiadanych kompetencji do zarządzania drogami gminnymi,
  • ustalanie kosztów przystosowania odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych, w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych,
  • występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi gminnej, położonej na obszarze Dzielnicy,
  • współpraca z Zarządem Dróg Miejskich przy wdrażaniu na terenie Dzielnicy przyjętego w m.st. Warszawa Miejskiego Systemu Informacji (MSI),
  • przedkładanie do Biura Drogownictwa i Komunikacji planów stref płatnego parkowania na obszarze Dzielnicy, celem wystąpienia do Prezydenta z wnioskiem w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w obrębie m.st. Warszawy,
  • przygotowywanie projektów umów określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, spowodowanej inwestycją niedrogową, ze) rozpatrywanie wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu roszczeń użytkowników dróg gminnych,
  • sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych położonych na obszarze Dzielnicy, w tym przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oddających te gruntów w najem, dzierżawę albo użyczenie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,
  • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
  • oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych (oprócz opróżniania koszy na śmieci);
 3. kontrola nad utrzymaniem dróg gminnych (nadzór nad robotami konserwacyjnymi, remontowymi, inwestycyjnymi), w tym:
  • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych w odniesieniu, do dróg gminnych w tym:
   • przygotowywanie projektów decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektów i urządzeń nie związanych z drogą,
   • przygotowywanie projektów decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym,
   • przygotowywanie projektów decyzji na lokalizację zjazdów z nieruchomości na ulicę gminną,
   • przygotowywanie projektów opinii w sprawie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego w zakresie obsługi komunikacyjnej i dostępność do drogi gminnej,
  • zarządzanie drogami wewnętrznymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, stanowiącymi własność m. st. Warszawy i nie przekazanymi w zarząd innym jednostkom, w tym prowadzenie budowy, przebudowy, remontów, utrzymanie, ochrona i oznakowanie tych dróg, a także oczyszczanie letnie i zimowe (oprócz opróżniania koszy na śmieci),
  • koordynowanie robót związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Dzielnicy poprzez:
   • opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
   • wnioskowanie zmian w organizacji ruchu,
   • wykonywanie projektów nowej organizacji ruchu,
  • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym, i sygnalizacją świetlną z stosowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających oszczędności zużycia energii (przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich),
  • wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do dróg gminnych,
  • wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
  • wyrażanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, a także uzgadnianie projektów budowlanych dotyczących przebudowy lub remontu obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu - w przypadku określonym w art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych;
 4. utrzymanie placówek oświatowych w należytym stanie technicznym, w tym:
  • przeprowadzenie kontroli placówek oświatowych pod kątem określenia potrzeb remontowych,
  • opracowywanie projektów planów remontowych, z zastosowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających oszczędności zużycia energii wody i kanalizacji,
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz przetargowej,
  • weryfikacja materiałów przetargowych pod względem technicznym,
  • przygotowywanie umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu,
  • prowadzenie nadzoru nad robotami remontowymi,
  • weryfikacja kosztorysów powykonawczych i rozliczanie wykonanych robót,
  • nadzór inwestycyjny nad OSiR;
 5. realizacja inwestycji dzielnicowych, w tym:
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy,
  • bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,
  • wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczaniem zadania i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu użytkownikowi - po zakończeniu procesu inwestycyjnego we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy,
  • opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy - rocznych i wieloletnich,
  • przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji do Biura Rozwoju Miasta,
  • sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do budżetu m.st. Warszawy,
  • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy,
  • opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczące zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych,
  • współpraca z właściwymi Biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych, j)monitorowanie zadań i inwestycji dzielnicowych realizowanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne,
  • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów, z zastosowaniem energooszczędnych źródeł iluminacji;
 6. sporządzenie i aktualizacja planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz budowy dróg powiatowych ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
wyb 2018 Lato w mieście 2018 Słupki jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW