Struktura urzędu

Wydział Nieruchomości
ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 578 36 04

Naczelnik
Robert Owczarek
tel.: 22 578 36 04
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. przygotowywanie dla Zarządu Dzielnicy propozycji w następujących sprawach:
  • określania lub zmianyy stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. zgodnie z an. 73. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261. poz. 2603 z póin zm) - zwanej dalej ustawą o gospodarce nieruchomościami
  • ustalania innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z an 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • udzielania 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • składania wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124. poz. 1361. z póin. zm.) zwaną dalej ustawą o księgach wieczystych i hipotece.
  •  zabezpieczania wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia Dzielnicom, w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat,
  • wydawania informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali
  • występowania o zwrot bonifikat udzielanych przy zbywaniu nieruchomości w trybie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zadań przekazanych Dzielnicom,
  • wyrażania zgody właścicielskiej w trybie art 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą o ochronie przyrody dla nieruchomości m.st. Warszawy,
  • kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowań umożliwiających podjęcie przez Prezydenta czynności zmierzających do przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości, wyznaczenia terminów dodatkowych, ustalenia opłaty dodatkowej oraz rozwiązania umów użytkowania wieczystego.
  • prowadzenia spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego.
  • przygotowywania opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, ns podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167. poz. 1758 z późn. zm.),
  • udostępniania nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, uwzględniającym w szczególności udostępnianie tych nieruchomości w sprawny sposób,
  • w zakresie mienia przekazanego zarządzeniami Prezydenta: zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność m.st. Warszawy o powierzchni do 1.000 rn2. zgodnie z zasadami określonymi w tych zarządzeniach, z wyłączeniem:
  •  służących realizacji zadań ogólnomiejskich.
  • położonych na terenie więcej niż jednej Dzielnicy,
  •  pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.sL Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym
 1. nabywania w drodze umowy sprzedaży w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym;
 2. zawierania z upoważnienia Prezydenta z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości ugód lub umów sprzedaży bądź zamiany nieruchomości, w tym występowanie z ofertami nabycia nieruchomości zamiennej:
 3. podejmowania z upoważnienia Prezydenta czynności w trybie ari. 343 § 2 k.c. zmierzających do przywrócenia własnym działaniem stanu poprzedniego w przypadku samowolnego naruszenia posiadania nieruchomości znajdującej się w posiadaniu m.st. Warszawy;
 4. realizacja zadań wynikających z upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ochocki urwis Zima w mieście 2018 zus jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW