Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”

www: zobacz stronę
 

Zakres działań:

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS typ A i B) prowadzi działalność w dwóch miejscach:

ŚDS "Pod Skrzydłami" typ A – dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób przewlekle chorujących psychicznie - 30 miejsc dla osób, które nie wymagają leczenia szpitalnego
ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa
tel./fax (22) 895-27-61
e-mail: podskrzydlamiatsdsochota [dot] waw [dot] pl
dyrektor - Iwona Kamińska

ŚDS "Pod Skrzydłami" typ B – dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym (niepełnosprawnością intelektualną) - 30 miejsc dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne
ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
tel. kom. 511-854-413
e-mail: sdsbatsdsochota [dot] waw [dot] pl

 

Cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" to:

 • organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wspieranie uczestników w podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • wspieranie rodziny i bliskich osób z zaburzeniami psychicznymi w radzeniu sobie z obciążeniami wynikającymi z choroby,
 • działanie na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" zapewnia usługi, których zakres i rodzaj wynika z programów działalności ŚDS i rocznych planów pracy, opracowywanych oddzielnie dla uczestników przewlekle chorujących psychicznie i oddzielnie dla uczestników upośledzonych umysłowo, obejmuje w szczególności:

 1. treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening porządkowy,
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, m.in.: zebrania społeczności, psychoedukacja i profilaktyka zdrowia, zajęcia integracyjno-poznawcze,
 3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: zajęcia rozwijające ekspresję twórczą: muzykowanie, zajęcia teatralne, różnorodne zajęcia plastyczne, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, imprezach okolicznościowych, inne zajęcia ogólnorozwijające,
 4. poradnictwo psychologiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 7. niezbędną opiekę,
 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

W czasie pobytu w ŚDS uczestnicy korzystają z wszelkich dostępnych form zajęć, zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.

Podstawę prawną działania ŚDS stanowi:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r., Nr 238, poz. 1586),
 • Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” stanowiący załącznik do Uchwały nr XLI/1129/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” przy ul. Grójeckiej 109.

Organizację i zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Nr 1583/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.