Projekt „Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową”

Urząd Dzielnicy Ochota wspólnie z samorządem miasta Alcoy w Hiszpanii realizował projekt, którego celem było podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności  kadry zarządzającej szkołami, nauczycieli, psychologów. Projekt bezpośrednio skierowany był właśnie do nich, a pośrednio najważniejszymi odbiorcami byli uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, cudzoziemcy i dzieci powracające zza granicy oraz pozostali uczniowie, a także rodzice.

Cele zrealizowane zostały poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy na gruncie krajowym,  ale przede wszystkim w wymiarze europejskim w kontaktach obu partnerów.

Zdiagnozowano potrzeby i oczekiwania odbiorców (nauczycieli, dyrektorów, rodziców), konsultowano się z lokalną władzą oświatową. Przeprowadzono ankiety, rozmowy grupowe i indywidualne.

Główne rezultaty projektu:

 • Opracowano i wydano w formie publikacji koncepcję nauczania włączającego
 • Przygotowano program szkoleń dla nauczycieli wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
 • Opracowano i wydano w formie publikacji Przewodnik  dla rodziców
 • Opracowano profil nauczyciela włączającego, który określił jego kompetencję
 • Utworzono stronę internetową projektu
 • Zorganizowano konferencje na temat nauczania włączającego w Warszawie i w Alcoy a materiały z obu konferencji zamieszczono na stronie internetowej projektu
 • Opracowano i zamieszczono na stronie internetowej opracowania:  „Jak pracujemy z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,  „Potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w aspekcie psychologicznym”, „ Nauczanie włączające, nowe wyzwania, nowe pomysły, stare ale dobre praktyki”
 • Sfilmowano i umieszczono na stronie internetowej fragmenty zajęć rewalidacyjnych i zajęć  w klasie integracyjnej prowadzonej metodą kooperatywną

Realizacja projektu przygotowała szkoły do wprowadzenia nauczania włączającego. Władze lokalne dzielnicy Ochota i Alcoy miały okazję poznać organizacje edukacji i metody pracy w krajach partnerskich. Nauczyciele i kadra zarządzająca  szkołami otworzyli się na współpracę, poznali filozofię i istotę nauczania włączającego. Poznali organizację nauczania i pracy z różnymi uczniami oraz dobre praktyki w krajach partnerskich, otworzyli się na współpracę. Nabyli więcej wiedzy o potrzebach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poznali metody strategie i formy pracy sprzyjające włączaniu wszystkich uczniów.

Utworzono grupę doświadczonych nauczycieli, którzy realizowali  przygotowany program szkoleń.                 

Partnerzy:

 • Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939r.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia
 • Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leopolda Staffa
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9
 • Municipality of Alcoy
 • Secondary School Pare Vitoria
 • CEIP MIGUEL HERNANDEZ
 • CEIP HORTA MAJOR
 • San Vincente Educational Primary and Pre-School Centre
 • Association of Mathers and Fathers of Miguel Hernandez
 • Associaton of Mothers and Fathers of Sant Vicent