Projekt „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą".

Projekt partnerski realizowany przez Dzielnicę Ochota wraz z  Dzielnicami m. st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa (lider projektu), Targówka, Pragi Południe, Woli, Wilanowa i Ursynowa. Celem głównym projektu było stworzenie w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, w tym usieciowienia przedsiębiorstw i dyfuzję dobrych praktyk.

Celami szczegółowymi były:

  • usprawnienie procesów sieciowania MSP i kontaktów z JST na poziomie dzielnic poprzez opracowanie i wdrożenie narzędzi informatycznych (portale internetowe, bazy danych);
  • zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP poprzez modyfikację struktur i metod działania 6 Wydziałów EDG w dzielnicach;
  • usprawnienie zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym poprzez opracowanie   i wdrożenie (z monitoringiem) dzielnicowych strategii wspierania MSP;
  • zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP poprzez organizację spotkań, moderowanie kontaktów, promocję dobrych praktyk;
  • absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP.

 

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 31.05.2014

Koszt realizacji: 3 607 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 3 607 000,00 PLN