Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
e-mail: ochota [dot] spolecznyat[4][3][2][1][0]um [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik

tel.: 22 5783450
e-mail:

Zakres działań:

 • Pomoc Społeczna
  Irmina Wójcik
  tel. (22) 5783452
  e-mail: Iwojcikat[4][3][2][1][0]um [dot] warszawa [dot] pl
   
 • Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:
  Agata Kujac – Koordynator Referatu
  tel. (22)5783457
  e-mail: akujacat[4][3][2][1][0]um [dot] warszawa [dot] pl
  tel. (22)5783456
  tel. (22)5783552
   
 • Referat Profilaktyki:
  ul. Białobrzeska 32
  Jolanta Wichlińska - Kierownik Referatu
  tel. 22 57 83 451,
  22 57 83 458,
  22 57 83 559
  e-mail:jwichlinskaat[4][3][2][1][0]um [dot] warszawa [dot] pl

Godziny pracy:  

 • Referat Profilaktyki, Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych  poniedziałek – piątek:  8 – 16,
 • Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:
  1. poniedziałek:  8 – 18,
  2. wtorek, środa, czwartek i piątek: 8 – 16,
  3. środa: 8 -16 (w tym dniu interesanci są przyjmowani w godz. 8 – 12),

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek;
 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia;
 3. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, a w tym:
  • obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzielnicowego Zespołu Ochota
  • współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  • opracowywanie i realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień;
  • opracowywanie i realizacja lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U., z 2015r., poz. 114, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U., z 2012r., poz. 1228, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. realizacja we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy działań wynikających z Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012 - 2016
 7. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 8. wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją marszałka województwa;
 9. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 10. wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych postępowaniach;
 11. przekazywanie danych do biura informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru;
 12. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 13. realizacja zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U., z 2015r., poz. 163, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej, dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z podmiotami wymienionymi w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, działającymi na obszarze Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
  • ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
  • przyjmowanie ofert realizacji zadań,
  • powoływanie zespołów do spraw opiniowania ofert,
  • wybór ofert,
  • zawieranie umów na realizację zadań,
  • dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań;
 14. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz innymi instytucjami w ramach realizacji zadań;

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów rzeczowo finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności;
 2. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności tych jednostek;
 3. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek.
   

 

 Aby umówić się na konsultacje z wybranym specjalistą, można skontaktować się osobiście (ul. Szczęśliwicka 56), telefonicznie pod numerem 22 822 98 95 wewn. 29 - koordynator oraz tel. 577 621 741 - specjaliści lub mailowo pisząc na adres ochota [dot] pomocpikat[4][3][2][1][0]conviventia [dot] pl


Adres źródłowy: http://urzadochota.waw.pl/page/wydzial-spraw-spolecznych-i-zdrowia

Załączniki
 • [0] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [4] http://urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif