Posiedzenie DKDS

Posiedzenie DKDS

Opis

Przewodniczący DKDS Ochota zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Dzielnicy Ochota, do udziału w posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego dla Dzielnicy Ochota.

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020 roku o godz. 14.00 w sali nr 121 w Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a.

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Lokale dla organizacji pozarządowych w dzielnicy Ochota.

(Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy)

3. Informacja o przesunięciu środków dotacyjnych na finansowanie/dofinansowanie organizacji, z zadania B/VIII/2/2 „organizacja szkoleń i obozów sportowych” na zadanie B/VIII/2/1 „organizacja imprez sportowych.

(Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota)

4. Zakończenie konsultacji dotyczących konkursów w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie pn.: „Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r.”

Zadanie pn.: „Turnusy readaptacyjne dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich”.

(Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota)

5. Sprawozdanie z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota w 2019 roku.

(Przewodniczący DKDS Ochota)

6. „Program współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz Regulamin Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

7. WYBORY na Przewodniczącego oraz członków Prezydium DKDS Ochota.

8. Wolne wnioski, sprawy różne i ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.


Adres źródłowy: http://urzadochota.waw.pl/wydarzenie/posiedzenie-dkds-0

Załączniki