Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Gospodarczych wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Ochota należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami oraz z administrowaniem lokalami, w których mieszczą się komórki organizacyjne Urzędu, w tym:
  • planowanie i prowadzenie remontów i inwestycji,
  • właściwe umieszczanie oznakowań dróg ewakuacyjnych oraz tablic urzędowych,
  • utrzymanie czystości w pomieszczeniach i otoczeniu budynków, d)utrzymanie właściwego stanu sanitarnego,
  • wykonywanie prac pielęgnacji zieleni wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  • realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
  • prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych, h)zabezpieczenie dokumentacji technicznej użytkowanych budynków i lokali,
  • administrowanie wskazanymi obiektami, w tym garażami, placami i parkingami,
  • zapewnienie ochrony siedzib Urzędu Dzielnicy;
 2. udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. prowadzenie wykazu pieczęci, w tym pieczęci urzędowych;
 4. realizacja zleceń komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy, w zakresie zaopatrzenia w druki;
 5. rozliczanie kart drogowych kierowców samochodów służbowych;
 6. prowadzenie spraw zawiązanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział, w tym:
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej,
  • prowadzenie ewidencji na kartach osobistego wyposażenia,
  • realizacja zadań związanych ze spisem,
  • współuczestniczenie w inwentaryzacji;
 7. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania sprzętu biurowego, z wyłączeniem sprzętu komputerowego;
 8. obsługa multimedialna spotkań i konferencji organizowanych w Urzędzie Dzielnicy;
 9. wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem w sprawności samochodów służbowych, nadzorem nad przeprowadzaniem przeglądów technicznych i napraw;
 10. zapewnienie transportu korespondencji;
 11. przeprowadzenie drobnych napraw stolarskich, ślusarskich, hydraulicznych, elektrycznych, malarskich;
 12. obsługa centrali telefonicznej;
 13. techniczna obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy.