Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji Pracy Urzędu Dzielnicy

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: 324
tel.: 22 57 83 623

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacji Pracy Urzędu Dzielnicy, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy;
  2. przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy uchwał i ustaleń Zarządu Dzielnicy oraz koordynacja ich realizacji;
  3. przekazywanie do Gabinetu Prezydenta uchwał Zarządu Dzielnicy;
  4. przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań dotyczących pracy Urzędu Dzielnicy;
  5. prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-techniczną spotkań i narad z udziałem Członków Zarządu Dzielnicy i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy;
  6. prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
  7. opracowywanie zbiorczych informacji otrzymanych z Wydziałów dla Dzielnicy i przekazywanie ich do właściwych biur Urzędu;
  8. koordynowanie przygotowania odpowiedzi Burmistrza i Członków Zarządu Dzielnicy na interpelacje i zapytania radnych;
  9. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów, w tym:
    • obsługa organizacyjno-techniczna zastępcy urzędnika wyborczego w Dzielnicy,
    • prowadzenie działań koordynacyjnych na terenie Dzielnicy wobec służb i osób wyznaczonych do wykonywania poszczególnych zadań wyborczych lub referendalnych,
    • współudział w aktualizacji bazy danych o podziale Dzielnicy na obwody głosowania,
    • nadzór nad archiwizacją i niszczeniem dokumentów pochodzących z wyborów i referendów po uzyskaniu zgody Prezydenta;
  10. wprowadzanie nowych oraz aktualizowanie już wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej informacji oraz ich zatwierdzanie;
  11. prowadzenie spraw dotyczących zagranicznych wyjazdów służbowych Burmistrza, Członków Zarządu Dzielnicy i pracowników Wydziałów dla Dzielnicy, zgodnie z obowiązującą procedurą;
  12. prowadzenie wykazu upoważnień i zarządzeń Prezydenta i przekazywanie ich do właściwych Wydziałów dla Dzielnicy i jednostek organizacyjnych;
  13. prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez Zarząd Dzielnicy (z wyłączeniem umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi);
  14. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału oraz jego realizacja, w tym:
    • przygotowanie planu wydatków na realizację zadań bieżących,
    • opracowanie planu wydatków na realizację zadań,
    • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału,
    • nadzorowanie wydatków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych,
    • prowadzenie ewidencji wydatków Wydziału.