Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

ul. Słupecka 2a, 02-309 Warszawa
pok.: 3 - parter
tel.: 22 823 18 93

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. przygotowywanie projektów umów w zakresie działania Wydziału;
 3. realizacja zleceń komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy w zakresie zaopatrzenia;
 4. nadzór nad prawidłową realizacją zamówień;
 5. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału oraz jego realizacja, w tym:
  • przygotowanie planu wydatków na realizację zadań bieżących,
  • opracowanie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych,
  • dokonywanie analizy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych,
  • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału,
  • nadzorowanie wydatków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie ewidencji wydatków Wydziału;
 6. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia lokali wyborczych oraz zaopatrzenia w niezbędne artykuły biurowe obwodowych komisji wyborczych w wyborach i referendach ogólnokrajowych na obszarze Dzielnicy.