Wydział Kultury dla Dzielnicy

UWAGA !

W związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju funkcjonowanie Urzędu Dzielnicy Ochota ulega zmianie.

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2,
od poniedziałku 16 marca 2020 r. Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota przechodzi na tymczasowy, wyjątkowy tryb organizacji pracy.

Wszelkie sprawy do Wydziału Kultury prosimy kierować na adres e-mail

ochota [dot] wkuatum [dot] warszawa [dot] pl lub telefonicznie (numery poniżej)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 • Biblioteka Dzielnicy Ochota – tel. 22 822 77 13
 • Ośrodek Kultury Ochota - tel. 22 822 48 70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel.: 22 57 83 437, 22 57 83 438, 22 57 83 439
fax: 22 823 18 97

ochota [dot] wkuatum [dot] warszawa [dot] pl

Naczelnik
Kinga Wiśniewska
tel.: 22 611 01 58 i 22 823 18 92

Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Wydziału;
 3. prowadzenie rejestru instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 4. monitoring nad przekazywaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia działalności przez instytucje kultury, w tym sprawozdawczości, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 5. organizowanie imprez kulturalnych;
 6. animacja działań kulturalnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci , a w szczególności:
  1. opieka i ochrona pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy oraz prowadzenie wymaganej ewidencji,
  2. występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej, położonego na obszarze Dzielnicy;
 8. współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie Dzielnicy;
 9. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organizatora względem instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek, a w szczególności:
  1. prowadzenie rejestru tych instytucji,
  2. zatwierdzanie pod względem merytorycznym rocznych sprawozdań instytucji kultury,
  3. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności instytucji kultury;
 10. opiniowanie i wnioskowanie o przyznanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy.

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00