Tytuł
Deratyzacja w parkach Ochoty
Treść

Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu zabiegów deratyzacji w parkach Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy 2. Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę, doświadczenie, uprawnienia oraz wszelkie materiały, urządzenia i transport niezbędny do wykonania prac polegających na wykonaniu zabiegów deratyzacji. 3. W ramach umowy Wykonawca wykona następujące prace i zadania: 1) wstępny monitoring, w terminie 1 tygodnia od dnia podpisania umowy, każdej lokalizacji w celu oszacowania zapotrzebowania środków technicznych do przeprowadzenia deratyzacji oraz powierzchni, jaka powinna być objęta deratyzacją. Identyfikacja gatunku, w celu wykluczenia obecności osobników Arvicola (Karczownik) objętych ochroną, 2) rozstawienie stacji deratyzacyjnych w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy, trwale przytwierdzonych do gruntu wraz z preparatami w ilości odpowiedniej do wielkości terenu i zaobserwowanej populacji gryzoni. Miejsca muszą być osłonięte roślinnością, ukryte i oddalone od ciągów komunikacyjnych, 3) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej ustawionych stacji w każdym obiekcie w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy, 4) umieszczenie rodentycydów bezpośrednio w norach gryzoni, w zależności od potrzeby (dotyczy terenów dostępnych dla psów w parkach), 5) monitoring stacji i miejsc bytowania gryzoni 2 razy w tygodniu i uzupełnianie rodentycydów, przenoszenie stacji w nowe miejsca bytowania gryzoni, 6) usuwanie i utylizacja martwych gryzoni w zależności od potrzeby (w tym ze zbiorników wodnych zlokalizowanych w parku im. Zasława Malickiego i parku Szczęśliwice) oraz przekazywanie profesjonalnej firmie zajmującej się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich (Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zwłok zwierząt własnym transportem), 7) dwa razy w miesiącu czyszczenie i dezynfekcja stacji deratyzacyjnych, wymiana uszkodzonych, 8) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportu z przeprowadzonych prac w danym miesiącu, w ostatnim dniu miesiąca, a w przypadku, gdy wypada on w dzień wolny od pracy, pierwszego dnia roboczego miesiąca następnego. Wraz z protokołami Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenia o przekazaniu zwłok zwierzęcych do utylizacji na rzecz podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie usługi, ze wskazaniem nazwy tego podmiotu i jego siedziby. 4. Do zastosowania dopuszcza się tylko preparaty posiadające atesty Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny. 5. Wykaz obiektów objętych zabiegami deratyzacji: a) Park Szczęśliwice- 30 ha b) Zieleniec Wielkopolski – 5 ha c) Park im. Zasława Malickiego – 5,51 ha d) Park im. Marii Skłodowskiej Curie – 2 ha e) Skwer Dobrego Maharadży – 3 ha f) Park Korotyńskiego – 5 ha g) Skwer im. A. Grotowskiego – 2ha 6. Składając ofertę należy uwzględnić wykonanie deratyzacji we wszystkich parkach. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania deratyzacji we wszystkich lub w wybranych parkach. 8. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska 02-323 Warszawa ul. Radomska 13/21 pokój 2013 w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godziny 12-tej. 9. Zamawiający nie przyjmuje ofert wariantowych lub złożonych na wybraną część zamówienia. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez konieczności podania przyczyn.

Numer postępowania
UD-V-WOS.271.22.2019.EOL
Tryb postępowania
Zapytanie cenowe
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
22 8221543
E-mail
ochota.srodowisko [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Formularz oferty (38.5 KB)
Data wprowadzenia
Projekt umowy (375.21 KB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia