Zasiłki rodzinne

Zasiłki rodzinne

Zasiłek rodzinny (oraz dodatki do zasiłku) przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł; w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia,
 • 21. roku życia gdy uczy się w szkole,
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje - jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 193zł miesięcznie; w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 386zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • Dodatek przysługuje w wysokości:
  • 90zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  • 110zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Nowe wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryteriów uprawniających do świadczeń rodzinnych od dnia 1.11.2016r. - są określone wRozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U., 2015r., poz. 1238).


Uwaga!
Od 1 listopada 2009 roku osoby ubiegające się o becikowe, jak i o dodatek do zasiłku rodzinnego będą zobowiązane dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (urodzonego 01.01.2013 r.) przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem jeżeli osoba ta wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) oraz rodzicowi przysposabiającemu. Od dnia 01.01.2013 r. zapomoga przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Więcej informacji:
Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
e-mail: ochota [dot] swiadczeniaatum [dot] warszawa [dot] pl

ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
tel.: 22-578-34-56, 22-578-34-57, 22-578-34-59, 22-578-34-60, 22-578-34-61, 22-578-34-62;
fax: 22-668-84-84