Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 

"Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą" (art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

W dniu 25 października 2011r. Zarządzeniem Nr 1661/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. W skład Zespołu wchodzi 16 osób. Są to przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie:

1. Dorota Stegienka - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w           Rodzinie, przedstawiciel    Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Dzielnicowy     Zespół Ochota

 2. Barbara Mularczyk - Wiceprzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy     w  Rodzinie, przedstawiciel OPS - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy

 3. Jolanta Wichlińska - przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 4. Tomasz Kulik - przedstawiciel OPS - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy

 5. Monika Krajewska - przedstawiciel OPS - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy

 6. Justyna Jachimowicz - przedstawiciel OPS - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy

 7. Zbigniew Poręcki - przedstawiciel Policji, KRP III

 8. Paweł Wasilewski - przedstawiciel Policji, KRP III

 9. Magdalena Łabuś- Brzezińska - przedstawiciel oświaty, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9

10. Joanna Bielicka - przedstawiciel oświaty

11.Małgorzata Siwkiewicz - kurator sądowy

12.Ewa Satuła - przedstawiciel ochrony zdrowia

13. Karolina Czarnecka - przedstawiciel organizacji pozarządowej

14. Magdalena Szwarnowiecka - przedstawiciel Prokuratury Warszawa Ochota

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja):

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Realizatorem Lokalnego Programu i (lub) harmonogramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie dzielnicy Ochota jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Kontakt do członka zespołu reprezentującego Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: Jolanta Wichlińska, tel. 22 823-18-93, adres: jwichlinskaaturzadochota [dot] waw [dot] pl.">jwichlinskaaturzadochota [dot] waw [dot] pl.

kontakt do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Przemyska 11, tel. 22 822 11 24